AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep UtrechtUitgangspunten Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

In English: Principles Anti-deportation Anarchist Group Utrecht


De AAGU streeft naar een samenleving waarin alle politieke en economische macht van bovenaf is vervangen door een structuur van vrije samenwerkingsverbanden. In die samenwerkingsverbanden is het politieke en economische leven collectief georganiseerd en worden besluiten alleen gezamenlijk genomen. Die vrije samenleving kan alleen bestaan als die vrijheid voor iedereen geldt: een mens kan alleen echt vrij zijn als alle andere mensen ook vrij zijn. Het streven naar vrijheid betekent daarom automatisch een strijd tegen staat en kapitaal wereldwijd.

De moderne natiestaat bestaat bij de gratie van de idee dat mensen zijn onder te verdelen in verschillende 'nationaliteiten'. Hoe meer de natiestaat door globalisering onder druk komt te staan, des te krampachtiger wordt aan het sprookje van onze vermeende nationale identiteit, grootdeels een negentiende-eeuwse uitvinding, vastgehouden. Ondertussen wordt het economisch globalisme toch bevorderd, omdat Westerse welvaart en verworvenheden alleen kunnen bestaan dankzij de economische onderdrukking van mensen elders op deze wereld.
De strijd tegen staatsrepressie beginnen wij daarom bij het bestrijden van nationalisme, wat alleen mogelijk is als dat antinationalisme vergezeld gaat van een streven naar economische gelijkheid wereldwijd.

Het anarchisme van de AAGU krijgt concreet vorm in het ageren tegen opsluiting en uitsluiting van de slachtoffers van het moderne nationalisme, de gevangenen van Fort Nederland. De natiestaat sluit immers de mensen uit die geen toegang hebben tot de verworvenheden van hen die wÚl een Nederlands paspoort bezitten. Deze mensen mogen alleen in uiterst precaire omstandigheden deelnemen aan het economische en maatschappelijke leven, als zogeheten 'illegalen'. Een groot deel van het Westers kapitalisme draait op de illegale economie. Het ge´llegaliserde 'precariaat' valt geheel buiten wat de rechtstaat genoemd wordt en illegale arbeiders kunnen elk moment worden opgepakt en voor onbekende tijd worden opgesloten.

Het zogeheten 'recht' beschermt op geen enkele manier mensen die niet over de door de staat gewenste papieren beschikken. Dit recht is dan ook het recht van de staat en daarmee het recht van de economische en politieke elite. De AAGU wil niet aan dit zogenaamd democratische 'rechtssysteem' deelnemen. Die rechtsstaat is immers de fluwelen handschoen om de allesverwoestende gepantserde vuist van het Westerse kapitalisme.
Wat in Nederland 'recht' en 'democratie' wordt genoemd, is in werkelijkheid het onrecht en de dictatuur van de bezittende en heersende klasse. Dit onrecht kan niet beter worden aangetoond dan aan de hand van de algehele rechteloosheid van mensen die uit het maatschappelijke leven verbannen zijn, zoals ge´llegaliseerden.

De AAGU probeert haar doelen te verwezenlijken door middel van geweldloze directe actie. Daarbij richt zij haar pijlen op het apparaat dat ten dienste staat aan de opsluiting van mensen zonder papieren. De AAGU beschouwt de bajessen waar deze mensen worden opgesloten als middel om een misdadig regime van uitsluiting en uitbuiting in stand te houden. Iedereen met enig gevoel voor rechtvaardigheid zou niet moeten wachten tot deze kerkers van de staat tot de laatste steen zijn afgebroken. Geweld tegen personen is daarbij uitgesloten, omdat naar onze mening alleen het gebruik van geweldloze middelen in overeenstemming kan zijn met het doel te komen tot een vrije samenleving.

Anarchisme gaat uit van zelforganisatie en basisdemocratie. Zelforganisatie is bij gedetineerden in vluchtelingendetentie vrijwel onmogelijk. Iedereen is echter in meer of mindere mate dagelijks slachtoffer van de staatsterreur. Die terreur wordt steeds duidelijker zichtbaar nu zelfs burgerlijke vrijheden worden opgeofferd ten gunste van de vermeende veiligheid die het staatsapparaat ons zou bieden. De strijd tegen vluchtelingenbajessen wordt dan ook gevoerd in solidariteit met iedereen die lijdt onder deze door nationaal denken gelegitimeerde staatsrepressie.

De AAGU probeert haar basisdemocratische principes binnen de eigen groep toe te passen. De groep bestaat uit een vrije verzameling van anti-autoritaire, radicale, enthousiaste, actieve mensen. Uiteraard ontvangt AAGU geen geld van de overheid, maar wel incidenteel van particuliere (actie)fondsen.
Er is geen voorzitter en besluiten worden alleen met consensus genomen. De AAGU is aangesloten bij de Vrije Bond, organisatie voor syndicalisme en zelfbeheer.

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
e-mail: info@aagu.nl
Wil je het werk van AAGU financieel ondersteunen?
Geld overmaken kan naar rek.nr. 4253090, t.a.v. Ithaka, Utrecht
Hartelijk dank!
De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) vindt dat mensen zonder verblijfsvergunning niet opgesloten moeten worden. Vluchtelingen en migranten vluchten niet vrijwillig. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het is uitermate wrang dat mensen die het gelukt is te vluchten om een beter, vrijer bestaan op te bouwen in een gevangenis terecht komen. We vinden dat iedereen het recht heeft op vrijheid van beweging en op verblijf in het land waar hij of zij wil wonen. We zijn voor open grenzen en een solidaire wereld waarin er genoeg is voor iedereen. Vaak wordt vergeten of bewust niet gezegd dat westerse landen migratie mede veroorzaken door de ongelijke verdeling van de welvaart ten gunste van het westen. Daarom is het niet verwonderlijk dat mensen vluchten naar landen waar ze relatief meer vrijheid hebben en betere bestaansmogelijkheden hebben. Mensen deze mogelijkheden hier te ontzeggen, getuigt van ego´sme en hebzucht.

De AAGU wil mensen informeren over de situatie waarin mensen zonder papieren verkeren in detentiecentrum Soesterberg/Kamp Zeist. De groep wil een netwerk opbouwen van mensen en organisaties die kritisch ten opzichte van het vreemdelingen- en vluchtelingen beleid staan. Een beleid waarin het deporteren van vluchtelingen en "vreemdelingen" een steeds grotere, centralere rol gaat spelen. Daarnaast wil AAGU door middel van manifestaties, demonstraties en directe actie laten zien dat het centrum gesloten moet worden.

De AAGU heeft in de afgelopen jaren zelf acties georganiseerd, zoals een bezetting bij het opleidingscentrum van de IND in Utrecht in juni 2004. Er is een trainingsdag geweest met medewerking van de activistenschool onder de noemer hoe voorkom je op geweldloze wijze een uitzetting? Enkele mensen van het AAGU zijn bezig geweest met het opzetten van een breed platform in Utrecht, de zogenaamde Van Harte Pardon coalitie en uiteraard is het AAGU actief geweest bij de bajessen in Zestienhoven, Soesterberg en Ter Apel. In Utrecht werden tijdens de actie vluchtalarm in juni 2005, veel herrie maken tijdens de maandelijkse maandag 12.00 uur sirene, flyers uitgedeeld op het stadhuisbrug.