AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


1 februari 2017: Kennis is macht: website tegen Dienst Terugkeer en Vertrek
Een bericht van 'Stop de DT&V! Stop deportaties!'

English translation: February 1 2017: Knowledge is power: website against Repatriation and Departure Service (DT&V)
A message from 'Stop de DT&V! Stop deportaties!'


De deportatiedienst DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) krijgt na tien jaar de bevoegdheid tot inbewaringstelling en een nieuwe directeur: Jannita Robberse. Tijd voor een website tegen een van de meest gevreesde en gehate diensten in dit land: https://stopdtenv.nl.

De website https://stopdtenv.nl beoogt de dienst onophoudelijk onder de loep te leggen, medewerkers en faciliterende bedrijven uit hun comfortabele anonimiteit te halen en handvaten te bieden om jezelf te informeren en in actie te komen. Bijgehouden worden nieuwsberichten, kritische rapporten, ervaring met de dienst, opinie-artikelen, acties en oproepen tot actie. En natuurlijk vind je er lijsten met DT&V-medewerkers en een blacklist van bedrijven.

Nog afgelopen najaar kreeg de toenmalige directeur van de dienst, Rhodia Maas, bezoek aan huis. Rode verf tegen gevel en voordeur hielp haar herinneren aan de ziekmakende praktijken van de dienst die zij zo haar best deed te verkopen als 'hulp bij terugkeer'. Deze taak valt nu ten deel aan de nieuwe directeur, Jannita Robberse, die op 1 februari begint.
Het was niet de eerste keer dat er actie werd ondernomen tegen de dienst. Zo wisten activisten afgelopen jaar met een online actie te voorkomen dat Rhodia Maas met een team meeliep tijdens de Nacht van de Vluchteling en was er het jaar daarvoor een picketline bij een spreekbeurt van medewerkers van de DT&V tijdens “De nooduitgang van Nederland” in De Nieuwe Liefde.

De activiteiten van de dienst werden de afgelopen tijd steeds vaker voorgesteld als vriendelijk en humaan, net als de detentiecentra en de gezinsgevangenis op Kamp Zeist in het bijzonder. Dit charme offensief heeft tot doel stroop te smeren om de monden van NGO's zodat zij meedenken en meewerken aan de uitvoering van het beleid en om kritiek te doen verstommen. Al jarenlang wordt immers actie gevoerd tegen het Europees en Nederlands beleid van uitsluiten, opsluiten en uitzetten. Steeds weer tracht de overheid het protest en verzet te stoppen door cosmetische ingrepen in de uitvoering van het beleid. Het is allemaal schijn. Je hoeft maar de verhalen te lezen van kinderen op de website van Geen Kind Aan De Kant of je te informeren over hoe het er in detentiecentra aan toegaat (over DC Rotterdam staan regelmatig berichten op http://www.occupyrotterdam.org/ en tegen de gezinsgevangenis op Kamp Zeist is anderhalf jaar campagne gevoerd om te weten hoe het werkelijk zit.

Verantwoordelijk voor het met alle mogelijke middelen (van corruptie, manipulatie en intimidatie tot het met fysiek geweld arresteren en deporteren van afgewezen vluchtelingen) het land uitwerken van mensen is de DT&V. Om het de deportatiedienst makkelijker te maken heeft Fred Teeven in september 2014 een pilot gestart om DT&V-ambtenaren de mogelijkheid te geven om mensen in bewaring te stellen. De pilot werd in mei 2016 uitgebreid door Dijkhoff. In december 2016 liet Dijkhoff weten dat de pilot intussen was verlengd. Er zouden “goede resultaten” mee worden geboekt. Zoals het er nu naar uitziet wordt pilot nog dit jaar beleid.

Maar beleid kan niet worden uitgevoerd zonder mensen die daar kritiekloos en gewetenloos toe bereid zijn. De DT&V is meer dan alleen een organisatie. De dienst zou niet kunnen bestaan zonder dat er mensen zijn die het vuile werk opknappen. Van directeur tot administratief medewerker: allen dragen bij aan het opjagen en onder druk zetten van mensen die te horen hebben gekregen dat voor hen geen toekomst is weggelegd, dat het rijke Westen hen liever kwijt dan rijk is. Regelrechte terreur tegen mensen die te horen krijgen dat zij geen bestaansrecht hebben anders dan in landen die door datzelfde rijke Westen van oudsher zijn gekoloniseerd, leeggeroofd, geplunderd en in armoede, klimaatrampen en oorlog zijn gestort ten behoeve van een welvaart die alleen voor Westerse landen en het bedrijfsleven is weggelegd en tenslotte met het stoppen van bijvoorbeeld ontwikkelingshulp worden gechanteerd om 'hun onderdanen' terug te nemen. Een ieder die hieraan meewerkt heeft bloed aan de handen. En zo hebben ook bedrijven die werken om de dienst het functioneren mogelijk te maken een verantwoordelijkheid: de keuze om dat niet te doen.

We realiseren ons dat de DT&V in het internationale kapitalistische speelveld waarin grote bedrijven en regeringen met alle handen op een buik een politiek bedrijven die wereldwijd de armen armer maakt en de rijken rijker, waarin geld wordt verdiend aan wapenhandel en grensbeveiliging, maar een rader is. Maar iedere rader is er een teveel. Zand in de machine! Voor een wereld zonder staten en grenzen. Tegen kapitalisme! Vrijheid van beweging voor iedereen!

Stop de DT&V! Stop deportaties!


English

February 1 2017: Knowledge is power: website against Repatriation and Departure Service (DT&V)
A message from 'Stop de DT&V! Stop deportaties!'

After ten years, the deportation service DT&V (Repatriation and Departure Service) receives the power of putting people in detention themselves and a new director: Jannita Robberse. Time for a website against one of the most feared and hated services in this country: https://stopdtenv.nl.

The website https://stopdtenv.nl aims to keep the service constantly under the microscope, to lift employees and facilitating businesses from the comfort of their anonymity and to provide guidelines to educate yourself and take action. Tracked be news, critical reports, experiences with the service, opinion articles, actions and calls to action. And of course you will find lists of DT & V staff and a blacklist of companies.

Only last fall was the then director of the service, Rhodia Maas, received a home visit. Red paint on wall and door helped to remind her of the sickening practices of the service that she does her very best to sell as return assistance. That task now falls to the new director, Jannita Robberse, who begins on February 1st. It was not the first time that action was taken against the service. In an online action, last year activists managed to prevent that Rhodia Maas would be joining the Night of the Refugee with a team, and there was a picket line the year before when members of the DT & V were participating in "The emergency exit of the Netherlands" in De Nieuwe Liefde.

The service activities recently were increasingly presented as kind and humane, just like the detention centers and the family prison at Kamp Zeist in particular. This charm offensive aims to smear syrup to the mouths of NGOs so that they think along and contribute to the implementation of the policy and to stifle criticism. After all, for years there have been campaigns against the European and Dutch policy of exclusion, detention and deportation. Time and again the government is trying to stop the protest and resistance by cosmetic procedures in the implementation of the policy. It's all an illusion. You only have to read children's stories on the website of No Child To The Side or inform about how things are in detention (about DC Rotterdam there are regular messages on http://www.occupyrotterdam.org/ and against the family prison at Kamp Zeist there has been a campaign for one and a half year) to know what it's really like.

The DT&V is responsible for getting people out of the country by all possible means (from corruption, manipulation and intimidation to physical violence, arrest and deportation of rejected refugees). To make the job easier for the deportation service Fred Teeven has launched a pilot project in September 2014 to give DT & V officials the possibility to put people in custody by themselves. The pilot was expanded in May 2016 by Dijkhoff. In December 2016 Dijkhoff reported that the pilot has meanwhile been extended. There would be "good results". As it looks now, the pilot will become policy this year.

But policy can not be executed without people that are willing to do it without being critical and scrupulous. The DT & V is more than just an organization. The service could not exist without the people who do the dirty work. From director to administrative assistant: all contribute to the chase and put pressure on people who have been told that there is no future for them, that the rich West rather gets rid of them. This is outright terror against people who are told that they have no right to exist other than in countries that have been colonized by the same wealthy West traditionally, robbed, plundered and have fallen into poverty, climate disasters and war on behalf of a prosperity that is reserved only for Western countries and business, and that are finally being blackmailed by stopping development aid if they don't take back 'their nationals'. Everyone who contributes to this has blood on their hands. And so, companies working to enable the service function have a responsibility: the choice not to do that.

We realize that, in the international capitalist playing field in which large corporations and governments with all hands on one belly are practicing companies that worldwide make the poor poorer and the rich richer and in which money is earned from arms trafficking and border security, the DT & V is but a cog. But every cog is one too many. Sand in the machine! For a world without states and borders. Against capitalism! Freedom of movement for all!

Stop the DT & V! Stop deportations!