AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Campagne tegen gezinsgevangenis Kamp Zeist: update over situatie en rechtzaken activisten

English translation: Campaign against family prison Kamp Zeist: update on the situation and trials of activists

Bijna een half jaar na de ingebruikname van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist, maakt AAGU de balans op. De gezinsgevangenis is in gebruik genomen maar dat heeft in elk geval niet in stilte kunnen gebeuren. Een update over de gevangenis en over rechtszaken tegen activisten.


Actie op bouwbeurs: rechtzaak aanstaande vrijdag, 4 november

Afgelopen week bleek uit antwoorden op kamervragen dat in de loop van dit jaar inmiddels ongeveer 80 kinderen gevangen zijn gezet in deze nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. In een adem door beweert staatssecretaris Dijkhoff dat de gezinsgevangenis "mede vanuit het belang van het kind" is gebouwd, omdat zonder gevangenschap "gezinnen met kinderen zich aan het toezicht onttrokken en onderdoken". Hoe kinderen deze gevangenschap, en/of de stressvolle periodes in de zogenaamde 'gezinslocaties', zelf ervaren blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen die 'Geen Kind aan de Kant' verzamelde.

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) voerde een campagne, met vele acties, tegen de bouw van de gezinsgevangenis. Nu de gevangenis helaas in gebruik is, en deze campagne afgerond, lopen er nog diverse rechtszaken tegen activisten. De volgende rechtszaken n.a.v. acties tijdens de campagne staan de komende tijd gepland:

- vrijdag 4 november, 10.50 uur, politierechter rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) Twee activisten moeten voorkomen wegens 'lokaalvredebreuk' tijdens een actie op de bowbeurs Building Holland in de RAI in Amsterdam in maart dit jaar. Zij deelden daar 'promotiemateriaal' uit waarin bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk, verantwoordelijk voor de bouw van de gezinsgevangenis én aanwezig op de beurs, zich trots toonde op hun besmette werk.

- maandag 28 november, 11.00 uur, hof Arnhem (Walburgstraat 2-4) Hoger beroep in de zaak rond de raadszaalactie in Zeist. Een vijftal activisten werd gearresteerd wegens het verstoren van de raadsvergadering, in protest tegen het door de gemeente Zeist afgeven van een bouwvergunning voor de gezinsgevangenis. In eerste aanleg veroordeelde de politierechter in Utrecht vier van hen tot een boete van 350 euro, de vijfde kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd, evenals de tenuitvoerlegging van een eerdere voorwaardelijke celstraf van twee maanden wegens opruiing.

- maandag 5 december, 11.30 uur, politierechter rechtbank Den Haag (Prins Clauslaan 60) Zitting tegen twee mensen die opgepakt zijn wegens het plakken van de posters 'De Vries en Verburg - Uw duurzame partner in deportaties - bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist' []. De aanklacht luidt: smaadschrift. Een getuigeverhoor van de aangever namens De Vries en Verburg maakte duidelijk dat het bedrijf zich vooral beklaagt over het gebruik van het woord 'deportaties'. Volgens het OM randt de tekst op de posters de "eer en/of de goede naam van Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V." aan.

Eerder deden we een oproep voor financiële steun voor de gemaakte/te maken juridische kosten (advocaatskosten en boetes). We zijn blij te kunnen melden dat het streefbedrag van 2000 euro inmiddels bereikt is. Veel dank aan de gevers en de organisatoren van diverse benefieten!


English

Campaign against family prison Kamp Zeist: update on the situation and trials of activists

Nearly half a year after the commissioning of the new family prison for refugees at kamp Zeist, AAGU makes up the balance. The family prison is in use but at least that could not happen in silence. An update on the prison and on court cases against activists.


Action at construction fair: trial next Friday, November 4

Last week, answers to parliamentary questions revealed that in the course of this year some 80 children have been locked in this new family prison for refugees at Kamp Zeist. In one breath Secretary Dijkhoff claims the family prison has been built "also in the interest of the child", because without imprisonment "Families with children were not in sight and went into hiding." How these children experience their imprisonment and / or the stressful periods in the so called 'family locations', becomes apparent from the stories that were collected by 'No Child To The Side'.

With many actions, the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) campaigned against the construction of the family prison. No that the prison is unfortunately put in use, and the campaign has come to an end, there are still several ongoing lawsuits against activists. The following lawsuits due to actions during the campaign are planned in the near future:

- Friday, November 4th, 10.50 am, Magistrate Court of Amsterdam (Parnassusweg 220) Two activists must stand trial because of "breach of the peace" during an action at the construction fair Building Holland in the RAI in Amsterdam in March this year. They handed out 'promotion material' in which construction company De Vries en Verburg from Stolwijk, responsible for the construction of the family prison and present at the fair, proudly showed their contaminated work.

- Monday, November 28th, 11:00 pm, court of appeal Arnhem (Walburgstraat 2-4) Appeal in the case of the action at the town council meeting in Zeist. Five activists were arrested for disrupting the council meeting, in protest against the issuance of a building permit for the family prison by the municipality of Zeist. In first instance the magistrate in Utrecht sentenced four of them to a fine of 350 euros, the fifth was given a suspended prison sentence of two weeks, and the execution of a previous suspended sentence of two months for sedition.

- Monday, December 5th, 11.30, Magistrate Court in The Hague (Prins Clauslaan 60) Case against two people arrested for pasting the posters 'De Vries and Verburg - Your sustainable partner in deportations – proudly builds the family prison for refugees at Kamp Zeist' The indictment reads: libel. A witness interrogation of the declarant on behalf of De Vries en Verburg made it clear that the company mainly complains about the use of the word 'deportation'. The prosecution finds that the text on the posters "assaults the honor and / or reputation of Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV".

Previously, we appealed for financial support for legal costs (legal fees and fines). We are pleased to report that the target amount of € 2,000 has been reached. Many thanks to the donors and organizers of various fund raisers!