AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Terrein De Vries en Verburg afgesloten in protest tegen gezinsgevangenis (bron: Indymedia)

ENGLISH BELOW: Terrain of De Vries en Verburg barred in protest against family prison

28/01/2016 - Afgelopen nacht heeft 'Slotenmakers Zonder Grenzen' het toegangshek van het bedrijventerrein aan 't Vaartland in Stolwijk afgesloten met een kettingslot. Op dit terrein bevinden zich de gebouwen van De Vries en Verburg, bouwers van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg. Bij het hek zijn teksten geplaatst tegen de gezinsgevangenis.

De tekst op de opgehangen posters luidt:

"GESLOTEN WEGENS SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

Bouwbedrijf De Vries en Verburg bouwt op Kamp Zeist een gezinsgevangenis voor vluchtelingen. Hier worden kinderen en gezinnen opgesloten in afwachting van hun deportatie.

Hiermee schendt dit bouwbedrijf de rechten van deze mensen: het recht op vrijheid van beweging, vrijwaring van oorlog, armoede en vervolging.

In afwachting van stopzetting van deze bouwwerkzaamheden is met ingang van heden, 28 januari 2016, de toegang tot dit terrein afgesloten.

Meer informatie: http://kampzeist.nl"

Sinds afgelopen zomer bekend werd dat De Vries en Verburg de bouw van de gezinsgevangenis uitvoert is het bedrijf, dat zich graag beroept op een menslievende christelijke basis, door diverse groepen vele malen aangesproken op deze opdracht. Dit leverde consequent een volslagen stilzwijgen op. Kritiek werd genegeerd en zo mogelijk verwijderd (sociale media).

Het is genoeg geweest, tijd voor andersoortige acties. Het afsluiten van het bedrijventerrein laat De Vries en Verburg even weten hoe het is om uitgesloten te zijn en je niet vrij te kunnen bewegen naar waar je heen wilt. Laat meer creatieve acties volgen!

Vrijheid van beweging - geen grenzen, geen staten - geen mens is illegaal!

Terrain of De Vries en Verburg barred in protest against family prison (source: Indymedia)

01/28/2016 - Last night 'Slotenmakers Zonder Grenzen' ('Locksmiths Without Borders') has closed the entrance gate of the industrial estate 't Vaartland in Stolwijk with a chain lock. On this terrain the offices of De Vries and Verburg are located, builders of the new family prison for refugees at Kamp Zeist in Soesterberg. At the gate texts are placed against the family prison.

The text on the posters is:

"CLOSED BECAUSE OF VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

Construction company De Vries en Verburg is building a family prison at Kamp Zeist. Here, children and families are being detained pending their deportation.

By doing so, this construction company violates the rights of these people: the right to freedom of movement, freedom from war, poverty and persecution.

In anticipation of a cessation of this construction work, as of today, January 28 2016, access to this area is being barred.

More information: http://kampzeist.nl"

Since last summer it was announced that De Vries and Verburg will execute the construction of the family prison, the company that likes to invoke a charitable Christian base has been approached about this work by various groups. This resulted in a consistent utter silence. Criticism was ignored and removed if possible (social media).

It's been enough, it's time for other types of action. By closing the terrain De Vries and Verburg will experience what it is like to be excluded and to not be able to move freely where you want to go. Let more creative actions follow!

Freedom of movement - no borders, no nations - no one is illegal!