AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Actie op bouwbeurs: Bas Stuij van De Vries en Verburg geconfronteerd over gezinsgevangenis

English translation: Action at construction fair: Bas Stuij of De Vries en Verburg confronted about family prison

Op donderdagmiddag 24 maart bezochten enkele activisten van AAGU de bouwbeurs Building Holland in de RAI. Reden: bouwbedrijf De Vries en Verburg, verantwoordelijk voor de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, had er een standje. Tijd om daar wat promotiemateriaal uit te delen over het bouwproject 'Gesloten Gezinsvoorziening' waar het bedrijf zo trots op is.

De Vries en Verburg probeert al sinds de dag dat zij de opdracht voor de gezinsgevangenis kregen deze angstvallig geheim te houden. Het bedrijf deed het stilzwijgen toe, reageerde niet, nam geen verantwoordelijkheid. Temidden van hun zakenrelaties werd vandaag uit de doeken gedaan wat zo lang werd verzwegen: De Vries en Verburg heeft een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en -kinderen gebouwd.
Gedurende een uur werd door ons promotieteam een flyer verspreid onder het bouwpubliek. Flyers werden uit handen van de twee keurige dames van (schijnbaar) De Vries en Verburg aangenomen en op tafeltjes gelegd. Sommige mensen bleken zakenrelaties en vroegen wat door te geven, verruilden hun promotiemateriaal voor de flyer en er werd vriendelijk hier en daar een hand geschud. Na geruime tijd werd het promotieteam door iemand van de organisatie op het flyeren aangesproken. "Heeft u daar toestemming voor?". "Jazeker". "Van wie dan?". "Van dhr. Stuij van de Vries en Verburg". "Maar van wie van de organisatie dan?". Tja, dat wisten het promotieteam niet, die hadden ook maar opdracht gekregen. Ze flyerden vrolijk door.
Een half uurtje later werden zij opnieuw aangesproken. Nee, het mocht toch echt niet. "Oh, dus het is niet geregeld? Goed, dan gaan we bij de stand staan.". En dat was toch al de bedoeling, want nadat er al zoveel was uitgedeeld en het promotieteam aan het laatste stapeltje toe was, werd het tijd om De Vries en Verburg zelf op te zoeken.


De promotie flyer verwijzend naar www.kampzeist.nl

Bij de stand was tot grote verrassing van het promotieteam projectontwikkelaar Bas Stuij zelf aanwezig, de verantwoordelijke man voor de bouw van de gezinsgevangenis. Beter kon het niet. het promotieteam deed de presentatieborden om met tekst "De Vries en Verburg - uw duurzame partner in deportaties - bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist" en zette onder de neus van deze hoofdverantwoordelijke de flyeractie voort. Dit was al gauw tegen het al zere been.

Bas Stuij begon zich al snel te beklagen tegen beursbezoekers. "Zij maken misbruik van onze naam" zo meende hij. "Zij zijn niet van ons". En die flyer, nou dat klopte allemaal niet. Toen het promotieteam hem er op aansprak dat wat er op de flyer stond toch wel degelijk een project is van De Vries en Verburg deed hij zijn uiterste best dit te negeren. De beveiliging werd er intussen bij gehaald. Weer deed hij zijn beklag, hij nam de twee bewakers daarvoor even apart. Een beursbezoeker die even daarvoor nog met een van de dames van het promotieteam had gesproken over zijn project en over het project Gesloten Gezinsvoorziening, heel amicaal allemaal, kwam terug. Hij was erin getrapt en was nu boos. Andere mensen bleven in alle consternatie nog steeds flyers aannemen. Een mevrouw zei: "Deportaties? Daar kun je toch niet trots op zijn?". Bas Stuij liet zich intussen ontvallen dat het inderdaad waar was, maar: "We zijn niet meer aan het bouwen. We zijn daar al weg. Het is af." Deze informatie is in overeenstemming met informatie die AAGU onlangs ontving, namelijk dat de gezinsgevangenis op het punt stond te worden opgeleverd en dit voorjaar in gebruik wordt genomen.

Op de video (montage van met mobiele telefoon gemaakte opnames) hoor je Bas Stuij zeggen dat het gaat om een asielzoekerscentrum. Hij herhaalt hiermee de leugen van overheid en media. De o zo christelijke "draagt elkanders lasten" Bas Stuij, predikant in een baptistenkerk, houdt nogmaals het praatje dat wie weg moet, weg moet, en punt uit.
De beveiligers begonnen nu te zeggen dat het promotieteam weg moest, maar die wilden zo lang mogelijk promotie maken. Even werd er aan een van de dames gesjord maar zij bleef staan. De flyers werden uit de handen gerukt. De politie werd gebeld. Deze kwam na enige tijd. Het promotieteam wist echter dat zolang zij daar stonden, mensen de waarheid te zien zouden krijgen. Ze hadden nog wat flyers weggelegd en werden na het uitdelen van de laatste tenslotte gearresteerd en onder het oog van vele beursbezoekers afgevoerd, de promotieborden nog om hun nek. En Bas Stuij? Die beklaagde zich. "We zijn klaar en we dachten dat we van die acties af waren.". Zo zie je maar. Werk niet mee aan het deportatiebeleid. Wie bloed aan zijn handen wil, zal te schande worden gemaakt.


English

Action at construction fair: Bas Stuij of De Vries en Verburg confronted about family prison

On Thursday March 24 some activists of AAGU visited the construction fair Building Holland in the RAI. Reason: construction company De Vries en Verburg, responsible for building the family prison at Kamp Zeist, had a stand there. Time to hand out some promotional material about the construction project "Closed Family Facility" which makes the company so proud.

Ever since the day they were commissioned for the family prison De Vries en Verburg has been fearfully trying to keep it a secret. The company kept silent, unresponsive, took no responsibility. Amidst their business associates today it was revealed what was concealed for so long: De Vries en Verburg has built a prison for refugee families and children.
For one hour a flyer was spread among the construction public by our promotion team. Flyers were accepted from the two respectable ladies of (apparently) De Vries en Verburg and placed on tables. Some people turned out to be business partners and asked to pass something on, exchanged their promotional material for the flyer and here and there a friendly hand was shaken. After some time the promotion team was approached by someone from the organization about the flyering. "Did you get permission?". "Yes." "From who?". "From mr. Stuij of de Vries en Verburg." "But from whom of the organization then?". Well, that did the promotion team not know, they had just been commissioned. They merrily continued flyering.
Half an hour later they were approached again. No, it really was not allowed. "Oh, so it's not regulated? Well, we stand at the stand then.". And that was already planned, because after so much had been distributed already and the promotion team was down to the last pile, it was time for De Vries en Verburg to be visited.


The promotion flyer referring to www.kampzeist.nl

Surprisingly, at the stand plan developer Bas Stuij himself was present, the man responsible for building the family prison. Things could not be better. The promotion team put on the presentation boards with text "De Vries and Verburg - your durable partner in deportations - proudly builds the family prison for refugees at Kamp Zeist" and continued to flyer right under the nose of the primarily responsible person. This touched an already sore point.

Bas Stuij soon began to complain to exhibition visitors. "They abuse our name," he said. "They are not of us." And the flyer, well that all was not right. When the promotion team pointed out to him that what it said on the flyer was most certainly a project of De Vries en Verburg he did his best to ignore it. Security was meanwhile called in. Again he did complain, he took the two guards aside to do so. An exchange visitor who moments before had just talked with one of the ladies of the promotion team about his project and the project Closed Family Facility, all very amicable, came back. He had fallen for it now he was angry. During all the consternation other people still accepted flyers. A lady said: "Deportations? How can you be proud of that?". Meanwhile, Bas Stuij had slipped that it was indeed true, but, "We are no longer working there, we are out of there, it is finished." This information is consistent with information that AAGU received recently, that the family prison was to be delivered, and put in operation this spring.

On the video (edited from recordings made with a mobile phone) you can hear Bas Stuij say that it is a center for asylum seekers. He thus repeats the lie of the government and media. The oh-so-Christian "Bear one another's burdens" Bas Stuij, pastor in a Baptist church, again keeps saying that those who must go, must go, and that is that.
The guards now began to say that the promotion team had to go, but they wanted to make promotion as long as possible. One guard tried to pull one of the ladies away but she remained standing. The flyers were ripped from their hands. The police were called. They came after some time. However, the promotion team knew that as long as they were there, people would get to see the truth. They had put away some flyers and were eventually arrested after handing out the latest and were taken away under the eye of many visitors of the fair, the promotion boards still around their necks. And Bas Stuij? He felt sorry for himself. "We are ready and we thought we were rid of those actions.". There you have it. Do not cooperate with the deportation policy. Those who want blood on their hands, will be shamed.