AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


6 oktober 2015: Activisten tegen nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist verstoren raadsvergadering Zeist

English translation: October 6 2015: Activists against new family prison Kamp Zeist disrupt municipal council meeting Zeist

Deze actie was onderdeel van de actiedag, verslag hier / This action was part of the action day, report here

Persbericht - Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

Zeist, 6 oktober 2015 - Een tiental activisten hebben rond half tien vanavond de raadsvergadering van de gemeente Zeist verstoord, in protest tegen het door de gemeente afgeven van een bouwvergunning voor een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen. De vergadering is door de burgemeester geschorst.

De zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' komt op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Eerder vandaag vond daar voor de poort een door de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) georganiseerde demonstratie plaats. Voor het gemeentehuis (Het Rond 1 in Zeist) werd voorafgaand aan de raadsvergadering een picketline met flyers en spandoeken gehouden.

Op het terrein van Kamp Zeist is sinds oktober vorig jaar een tijdelijke gezinsgevangenis, de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening', in gebruik. Een truc van de staat om vluchtelingenkinderen te kunnen blijven opsluiten in afwachting van deportatie. Er werd hoog opgegeven over de 'kindvriendelijkheid' van de gevangenis, maar opsluiting is nooit kind- of mensvriendelijk. Daarnaast dragen het aankijken tegen penitentiaire hekken, stroomdraad en vijf meter hoge muren ook niet bij aan een 'vrij' gevoel.
Begin volgend jaar wil Justitie een nieuwe permanente gezinsgevangenis, eveneens binnen de hoge muren van Kamp Zeist, in gebruik nemen. Voor de bouw, door bouwbedrijf De Vries en Verburg, is recent een vergunning afgegeven door de gemeente Zeist. Verscheidene mensen hebben de Zeister gemeenteraad laten weten bezwaar te hebben tegen het afgeven van deze vergunning. Hun brieven staan op de agenda van de raadsvergadering.

VERSTORING RAADSVERGADERING ZEIST from ANT1:ORD3 on Vimeo.

Fort Europa en Frontex zijn niet alleen zichtbaar en actief aan de buitengrenzen, waar mensen hun leven riskeren op zoek naar een beter bestaan. De muren en hekken van Fort Europa staan ook in de bossen van de gemeenten Zeist en Soest. Meewerken aan een beleid van uitsluiting en opsluiting van migranten, gestoeld op de vrije markt economie van het kapitalisme dat bepaalt wat een mens wel of niet waard is, betekent altijd vuile handen.
Een woordvoerder van AAGU zegt: "Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Soest vrijwel raadsbreed besloten mee te marcheren in de door extreem-rechts opgestookte vreemdelingenhaat. Er is geen 'draagvlak' voor serieuze (nood)opvang. In Soest zijn blijkbaar alleen opgesloten vluchtelingen welkom. Zowel de gemeente Soest als Zeist accepteren al jarenlang de schandvlek van het detentiecentrum Kamp Zeist op hun grondgebied. Waar Soest geen vluchtelingen wenst op te vangen, legt de gemeente Zeist op haar beurt de komst van de permanente gezinsgevangenis op haar grondgebied geen strobreed in de weg. Wij eisen dat de gemeente er alles aan doet de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis tegen te houden."

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Er is helemaal niets vriendelijks aan welke gevangenis dan ook. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warm welkom kunnen rekenen.
Het is het rijke Westen, gedreven door egoisme en hebzucht, dat voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de redenen waarom mensen op de vlucht slaan. De activisten zullen zich blijven inzetten voor open grenzen, het afschaffen van staten en een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld dat mensen tot vluchten dwingt.

[einde persbericht]

Vijf mensen zijn opgepakt tijdens deze actie, die begon nadat de brieven op de agenda werden weggehamerd. De vijf zijn de dag na de actie vrijgelaten met een dagvaarding. Ze moeten op 14 december om 14.10 uur bij de politierechter in Utrecht verschijnen wegens verstoring van de vergadering en lokaalvredebreuk.
Zie ook het bericht op Indymedia.

October 6 2015: Activists against new family prison Kamp Zeist disrupt municipal council meeting Zeist

Press release - Anarchist Anti-deportation Group Utrecht

Zeist, October 6 2015 - Around 9.30 PM, about ten activists have disrupted the council meeting of the municipality of Zeist, in protest against the granting of a building permit for a new family prison for refugees. The meeting was suspended by the mayor.

The so-called 'Closed Family Facility' will be established on the territory of the Kamp Zeist detention center near Soesterberg. Earlier this day, a demonstration took place, organized by the Anarchist Anti-Deportation Group Utrecht (AAGU). In front of the town hall (het Rond 1 in Zeist), a picket line with banners and flyers was held before the council meeting started.

On the terrain of Camp Zeist, since October last year, a temporary family prison, the so-called 'Closed Family Facility is in existence. A trick of the state to be able to continue imprisoning refugee children, awaiting their deportation. There had been boasting of the 'child-friendliness of the prison, but imprisonment is never child-friendly or humane. Besides. Looking at penitentiary fences, electronic wires, and five meter high walls does not contribute to a 'free' feeling.
At the beginning of next year, the ministry of Justice wants to take into use an new permanent family prison, similarly within the high walls of Kamp Zeist. A permit has been granted to building company De Vries en Verburg for the building of the facility. Several people have made it known to the Zeist municipal council their objection to the granting of this permits. Their letters were on the agenda of the council meeting.

VERSTORING RAADSVERGADERING ZEIST from ANT1:ORD3 on Vimeo.

Fortress Europe and Frontex are not just active and visible on the outside borders where people risk their lives in search of a better existence. The walls and fences of Fortress Europe stand in the forests of the municipalities of Zeist and Soest. Cooperating with a policy of exclusion and detention of migrants, a policy based on the free market economy of capitalism, which decides what is or is not the value of a human being, means dirtying your hands.
A spokesperson of AAGU says: "Last week, the municipal council of Soest almost council-wide decided to march along in the xenophobia that is being stoked by the extreme right. There is no 'support' for serious (emergency) shelter. Apparently, in Soest only detained refugees are welcome. Both the municipalities of Soest and of Zeist have been accepting the disgrace of a detention center Kamp Zeist on their territory. While Soest does not desire to offer shelter to refugees, the municipality of Zeist in its turn does not create any obstacle in the way of the arrival of the permanent family prison on its territory. We demand of the municipality that it does everything in its power to stop the building of the new family prison."

For AAGU, it is paramount that refugees should not be detained at all. There is nothing friendly to any prison at all. People who leave house and homes, fleeing war. Violence, hunger, poverty, exploitation and/ or oppression, should be able to count on a warm welcome.
It is the rich West that, driven by selfishness and greed, is in large part responsible for the causes which turns people into refugees. The activists will continue to commit themselves to fighting for open borders and for the abolishing of states and to ending the capitalism that stands at the root of so much of the misery in the world that makes people flee.

[end of press release]

Five people have been arrested during this action, that started after the letters on the agenda were dismissed. The five were released the day after the action with a summons. On December 14 they have to appear at 2.10 PM in court in Utrecht on charges of disrupting the meeting and disturbing the peace.
Check also posting on Indymedia.