AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Donderdag 17 september: Luid en duidelijk lawaaiprotest bij De Vries en Verburg

ENGLISH BELOW: Thursday september 17: Loud and clear noise protest at De Vries en Verburg

Met 30 mensen stond AAGU afgelopen middag voor de deur van het bouwbedrijf De Vries en Verburg in Stolwijk. Een uur lang werd met veel lawaai geprotesteerd tegen het feit dat dit bedrijf de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist gaat bouwen.

Met spandoeken (oa 'De Vries en Verburg bouwt voor kinderdeportaties'), leuzen en teksten door de megafoon werd het bedrijf duidelijk gemaakt dat het moet afzien van dit besmette werk.

De Vries en Verburg was duidelijk voorbereid: geen auto te zien op de parkeerplaats en bij aankomst van de demonstranten werd de zonwering voor de ramen neergelaten. Men wilde ook nadrukkelijk niet in gesprek. Een journalist van AD Groene Hart die De Vries en Verburg gisteren al om een reactie vroeg, kreeg eveneens nul op het rekest.

Er waren wel wat lachende gezichten achter een paar niet bedekte ramen te zien, blijkbaar wekt protest tegen het opsluiten van vluchtelingengezinnen nogal op de lachspieren van de medewerkers van dit 'maatschappelijk verantwoorde' bedrijf. Politie was ruim aanwezig, maar stelde zich over het algemeen terughoudend op.

Vorige week maakte de gemeente Zeist, al eerder een willig collaborateur met de anti-vluchtelingenpraktijken van de landelijke overheid, bekend dat het een bouwvergunning voor de gezinsgevangenis heeft afgegeven.
Waar eerder eind 2015 werd genoemd voor de daadwerkelijke ingebruikname van de nieuwe gevangenis, meldde de regering in de nieuwe rijksbegroting voor Veiligheid & Justitie dat het begin 2016 gaat worden. Wat AAGU betreft leidt uitstel tot afstel en wordt ook het 'gewone' detentiecentrum op Kamp Zeist per direct gesloten.

[ENGLISH]

Thursday september 17: Loud and clear noise protest at De Vries en Verburg

This afternoon, AAGU stood with 30 people in front of construction company De Vries en Verburg in Stolwijk. For an hour we protested with a lot of noise against the fact that this company is going to build the new family prison for refugees at Kamp Zeist.

With banners (a.o. 'De Vries en Verburb builds for childrens deportations'), slogans and texts throught the megaphone it was made clear to the company that it has to renounce this contaminated work.

De Vries en Verburg was clearly prepared: not a car to be seen on the parking lot and at the arrival of the demonstrators the blinds were let donw in front of the windows. They explicitly did not want to engage in conversation. A journalist of AD Groene Hart who asked De Vries en Verburg for a response already yesterday, had also gotten no reply.

There were some laughing faces to be seen behind some windows that were not covered, apparently protest against the imprisonment of refugee families is funny to the employees of this 'societal responsible' business'. Police was well represented, but in acted with restraint.

Last week the municipality of Zeist, previously already a willing collaborator with the anti-refugee practices of the national government, published that it had granted the building permit for the family prison.
Although before the end of 2015 was mentioned a the date of the factual deployment of the new prison, in the new State Budget for Veiligheid & Justitie (Safety and Justice) the government now reports that it will be the beginning of 2016. As far as AAGU is concerned delay will lead to cancellation and the 'regular' detention center at Kamp Zeist will also be shut down directly.