AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


9 september 2015 - Spreekbeurt van verantwoordelijke planmaker gezinsgevangenis blijft niet onopgemerkt:

Een brief aan organisator bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen'

ENGLISH: September 9 2015 - Speech of responsible planner familyprison does not go unnoticed: A letter to the organizer of event 'Sustainable Business'.

We ontvingen in onze mailbox een brief van Chris de Laat geschreven aan de organisator van een bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen'.
Bas Stuij van De Vries en Verburg, een van de hoofdverantwoordelijken voor de bouw van de gezinsgevangenis, is daar een van de sprekers. Chris schrijft hetvolgende:

"Geachte mevrouw Sterrenburg,

Het kwam onder mijn aandacht dat u volgende week dinsdag een info- en netwerkbijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen' organiseert. Dat lijkt mij, hoewel ik zelf geen ondernemer ben, een interessant evenement, 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' is een belangrijke zaak.

Tot mijn grote verbazing zie ik echter de heer Bas Stuij van het bouwbedrijf De Vries en Verburg als een van de sprekers ingepland staan. Is het u bekend dat dit bedrijf een nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen (een zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening') bij Soesterberg gaat bouwen? Het opsluiten van kinderen, ter fine van uitzetting, strookt mijns inziens volstrekt niet met een notie van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Ik verwijs ook naar de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan?' van 'Geen Kind in de Cel', met verhalen over de gevolgen van opsluiting van kinderen in vreemdelingendetentie.

Het lijkt mij dat de heer Stuij, die als directielid van De Vries en Verburg binnen het bedrijf de verantwoordelijke voor de bouw van deze nieuwe gezinsgevangenis is, onmogelijk een geschikte spreker voor uw bijeenkomst kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Chris de Laat"

Speech of responsible planner familyprison does not go unnoticed:
A letter to the organizer of event 'Sustainable Business'


We received a mail in our inbox from Chris de Laat written to the organizer of the event 'Sustainable Business'. Bas Stuij of De Vries en Verburg, one of the most responsible people for the construction of the familyprison, is one of the speakers there. Crhis writes the following:

"Dear Madam Sterrenburg,

It came to my attention that next Tuesday you organize an information and networking event 'Sustainable Business'. That seems to me, though I myself am not an entrepreneur, an interesting event, "Social Responsible Undertaking" is an important issue.

To my amazement however, I see that Mr. Bas Stuij of the construction company De Vries and Verburg is scheduled as one of the speakers. Are you aware that this company is going to build a new prison for refugee families (a "Closed Family Provision") in Soesterberg? The detention of children, with the purpose of their expulsion, is in my opinion absolutely not consistent with a notion of 'Corporate Social Responsibility'. I also refer to the publication "Daddy, have we done something bad?" of "No Child In The Cell," with stories about the effects of detention on children in immigration detention.

It seems to me that Mr. Stuij, who as a director of De Vries and Verburg is responsible for the companies construction of this new family prison, can not possibly be a suitable speaker for your event.

Sincerely,

Chris de Laat"