AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


13 september 2015 - Nogmaals kritische brief naar organisatrice bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen'

ENGLISH: Another critical letter to the organizer of event 'Sustainable Business'.

Door: Dhjana Samshuizen

Bij een bijeenkomst voor MKB'ers over 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' op dinsdag 15 september in Schoonhoven, zal Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg een van de sprekers zijn. Bouwbedrijf De Vries en Verburg pretendeert een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen, maar schroomt intussen niet om binnenkort de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen - de zogenaamde 'gesloten gezinsvoorziening' die als doel heeft vluchtelingengezinnen op te sluiten en te deporteren.

"Geachte mevrouw Sterrenburg,

Via verschillende kanalen heb ik vernomen dat Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg een van de sprekers is op de door u georganiseerde bijeenkomst over maatschappelijk verantwoord ondernemen op 15 september a.s. in Schoonhoven. Hoewel bouwbedrijf De Vries en Verburg - kennelijk met succes - pretendeert kartrekker te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen, lijkt me dit toch bijzonder ongepast, gezien het feit dat ditzelfde bouwbedrijf de taak op zich heeft genomen om de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen.
Deze gevangenis voor vluchtelingengezinnen - in overheidsjargon eufemistisch een 'gesloten gezinsvoorziening' genaamd - heeft als doel het opsluiten van gezinnen teneinde ze van daaruit te deporteren naar de verschillende landen van herkomst. Als actief lid van de werkgroep Deportatieverzet heb ik veelvuldig contact gehad met opgesloten en gedeporteerde gezinnen en heb ik van dichtbij meegemaakt welk een verwoestende impact opsluiting en uitzetting heeft op zowel de ouders als de - soms nog hele jonge - kinderen. Twee voorbeelden daarvan vind u hier:
- Bahareh vertelt: een telefonisch interview met de 14-jarige Bahareh die vlak daarvoor met haar ouders en broertje is uitgezet naar Afghanistan: Video op Youtube.
- Kinderen uitgezet naar Afghanistan, artikel over de deportatie van het gezin Jafari.
In 2013 maakte journalist Sinan Can van de VARA de serie 'Uitgezet', waaruit duidelijk blijkt dat de Rechten van het Kind op grote schaal geschonden worden door het uitzettingsbeleid. De afleveringen van deze serie zijn hier terug te kijken.

Meewerken aan opsluiting en deportatie van vluchtelingengezinnen - en al helemaal het geld verdienen daaraan - kan mijns inziens niet gerijmd worden met de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het lijkt dan ook een bittere farce dat juist bouwbedrijf De Vries en Verburg een spreker levert voor de door u georganiseerde bijeenkomst.

Ik hoop dat u, in het licht van deze informatie, de uitnodiging aan bouwbedrijf De Vries en Verburg laat vervallen en dat u besluit om in plaats van meneer Bas Stuij een vervangend spreker te zoeken, van een bedrijf dat duurzaam ondernemerschap niet slechts als holle retoriek gebruikt.

Met vriendelijke groet,
Dhjana Samshuijzen"


Another critical letter to the organizer of event 'Sustainable Business'.

By: Dhjana Samshuizen

At a meeting for Small and Medium Business about "Social Responsible Undertaking" Tuesday September 15 in Schoonhoven, Bas Stuij of construction company De Vries en Verburg will be one of the speakers. Construction Company De Vries en Verburg pretends to play an exemplary role in the area of sustainable undertaking, but in the meantime it doesn't hesitate to shortly build the new family prison at Kamp Zeist - the so called 'closed family provision' that serves the purpose of locking up and deporting refugee families.

"Dear Madam Sterrenburg,

Through various channels, I learned that Bas Stuij of construction company De Vries and Verburg is one of the speakers at the event about "Social Responsible Undertaking" that you are organizing on September 15 in Schoonhoven.
Although construction company De Vries and Verburg - apparently successfully - pretends to be the driving force in the area of ​​sustainability, this seems nevertheless particularly inappropriate, given that the same construction company has taken the task upon itself to build the new family prison at Kamp Zeist. This prison for refugee families - in government jargon euphemistically called a 'closed family provision' – aims at incarcerating families in order to deport them from there to the different countries of origin.
As an active member of the working group Deportation Resistance I frequently have had contact with imprisoned and deported families and have witnessed closely what a devastating impact incarceration and expulsion has on both the parents and the - sometimes very young - children. Two examples can be found here:
- Bahareh tells: a telephone interview with the 14-year-old Bahareh who had just been deported to Afghanistan with her parents and brother: Video on Youtube
- Children deported to Afghanistan, article about the deportation of the family Jafari.
In 2013 journalist Sinan Can of the VARA series 'Expulsed' made it clear that the children's rights are being violated on a large scale by the deportation policy. The episodes of this series can be found back here.

To contribute to detention and deportation of refugee families - and even more making money out of it - to my mind can not fit with the objectives of corporate social responsibility and it would seem a bitter farce to me that construction company De Vries en Verburg provides a speaker for the meeting organized by you.

I hope that, in the light of this information, you will the invitation to construction company De Vries en Verburg go and that you decide to find a replacement of Mr. Bas Stuij from a company that does not just use sustainable entrepreneurship as an empty rhetoric.

Sincerely,
Dhjana Samshuijzen"