AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


18 december: Bezetting dak bouwbedrijf De Vries & Verburg in protest tegen bouw gezinsgevangenis

ENGLISH BELOW: Occupation of roof construction company De Vries & Verburg in protest against construction of family prison

OFFICE ROOF DE VRIES & VERBURG OCCUPIED from ANTi-ORDE on Vimeo.

Activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht hebben vanochtend korte tijd het dak bezet van bouwbedrijf De Vries & Verburg in Stolwijk (Het Vaartland 8-10). Aan de gevel werd een groot spandoek ('De Vries en Verburg, Bloedgeld, Kampzeist.nl') opgehangen, dat goed zichtbaar was vanaf de naastgelegen N207. De actie is een protest tegen de bouw door het bedrijf van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg en vindt plaats in het kader van de Internationale Actiedag voor de rechten van Migranten en Vluchtelingen. Zeven personen zijn aangehouden.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment gebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd. De overheid presenteert de GGV als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woordvoerder van AAGU zegt: "We hebben bouwbedrijf De Vries en Verburg op vele manieren vergeefs benaderd om af te zien van de bouw van deze gevangenis. Vorige week donderdag zijn ze van alle kanten digitaal benaderd met wederom de oproep om te stoppen met de bouw, maar ook toen kwam er geen enkele reactie. Met deze actie ontmaskeren we het sociale en duurzame imago van het bedrijf en tonen de ware, slechts op winst gerichte aard aan de vele voorbijgangers."

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen. De internationale actiedag vandaag benadrukt dat ieder mens het recht moet hebben op vrijheid van beweging en dat geen mens illegaal is. De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.[ENGLISH]

18 December: Occupation of roof construction company De Vries & Verburg in protest against construction of family prison

OFFICE ROOF DE VRIES & VERBURG OCCUPIED from ANTi-ORDE on Vimeo.

This morning Activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht held the roof of construction company De Vries & Verburg in Stolwijk (The Vaartland 8-10) occupied for a short time. A large banner ("De Vries en Verburg, Blood Money, Kampzeist.nl") was suspended on the wall, which was easily visible from the nearby N207. The action is a protest against the construction by the company of a family prison for refugees at Kamp Zeist in Soesterberg and takes place in the framework of the International Day of Action for the Rights of Migrants and Refugees. Seven persons were arrested.

The action is part of a campaign of AAGU against the construction of the so-called Closed Family Facility (GGV), a prison for refugee families and unaccompanied minor refugees. It is currently being built on the grounds of detention center Kamp Zeist in Soesterberg. At the moment a temporary GGV is in use, where during the first year 128 children have been locked up. 72 of them are deported. The government presents the GGV as 'child-friendly', but rather does not want to mention that it is indeed a prison, surrounded by fences within five meter high walls, which will be surrounded again by prison fence with live wire and camera surveillance. The detention of children, under whatever circumstances, causes great damage to them in any case, as several studies have found.

A spokesperson for AAGU says: "We have unsuccessfully approached construction company De Vries en Verburg in many ways to tell them to stop the construction of this prison. Thursday last week it was approached from all sides again digitally to call for them to stop the construction, but even then there was no response. With this action we expose the social and sustainable image of the company and show the true, only profit-oriented nature to the many passers-by. "

For AAGU it is paramount that refugees should not be locked up. People who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception. The international day of action today emphasizes that every human being should have the right to freedom of movement and that no human being is illegal. Activists of AAGU will continue to oppose borders and states and work for an end to capitalism, which is at the basis of so much misery in the world that forces people to flee.