AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


20 december 2015: Brief aan organisaties coalitie 'Geen Kind in de Cel'

ENGLISH BELOW: December 20 2015: Letter to organizations coalition 'No Child in a Cell'

Aan: deelnemende organisaties coalitie 'Geen Kind in de Cel'

Betreft: actualiteit Gesloten Gezinsvoorziening Kamp Zeist

Beste mensen,

Ruim een jaar geleden stuurden we jullie onze bevindingen tav de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) op Kamp Zeist bij Soesterberg, op basis van een actie waarbij een aantal van ons op de hoge muren rond het detentiecentrumdeel geklommen waren en contact maakten met gedetineerde gezinnen. Dit gaf een ontluisterend beeld over wat de overheid meent als 'kindvriendelijk' te kunnen presenteren.

Het afgelopen jaar hebben wij continu campagne gevoerd tegen de bouw van de structurele GGV op Kamp Zeist. Deze bouw, die uitgevoerd wordt door Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk, is inmiddels in volle gang. Ook de structurele gezinsgevangenis wordt voorzien van penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking, binnen de vijf meter hoge muren, waaromheen weer een nieuw penitentiair hekwerk, eveneens voorzien van stroomdraad en camerabewaking, opgericht wordt.

Op 26 november jl. voerden we weer actie bij Kamp Zeist, waarbij wederom activisten de muur beklommen. Daarbij werden de bevindingen van vorig jaar ten aanzien van de locatie bevestigd. Het blijft een troosteloze grijze bedoening, die aan alle kanten een gevangenisgevoel uitstraalt, waarbij slechts de cellen door eenvoudige houten chalets zijn vervangen.

Werden vorige jaar gesprekken tussen ons en vastzittende gezinnen ontmoedigd door de bewaking, dit jaar werd het de gedetineerde personen uitdrukkelijk verboden met ons te praten, waarbij zelfs gedreigd werd met 'gevolgen voor de procedure' wanneer men zich hier niet aan zou houden. Hoewel er wel wat gesproken is, belemmerde deze intimiderende houding een uitgebreid contact zoals dit vorig jaar wel plaats kon vinden.

Bijgaand sturen we u een verslag van een van de activisten die op de muur gezeten heeft, begeleid door een link naar een filmpje dat tijdens de actie is gemaakt.

Het afgelopen jaar heeft een aantal van u, voor zover bij ons bekend, zich ingezet tegen opsluiting van gezinnen in de tijdelijke GGV. Het is volgens ons van groot belang dat de druk opgevoerd wordt om de voor het eerste kwartaal van 2016 gepland staande ingebruikname van de structurele GGV aan de kaak te stellen. Er is niets kindvriendelijks aan detentie, en de overheid mag er niet mee wegkomen het opsluiten van kinderen onder een andere noemer gewoon voort te blijven zetten.

Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid nadere toelichting te geven, vragen te beantwoorden, in overleg te treden of samen te werken. Graag zelfs!

Met vriendelijke groet,

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

[ENGLISH]

December 20 2015: Letter to organizations coalition 'No Child in a Cell'

To: participating organizations coalition "No Child in a Cell'

Subject: Current situation Closed Family Facility Kamp Zeist

Dear people,

Over a year ago we sent you our findings with respect to the Closed Family Facility (GGV) at Kamp Zeist in Soesterberg, based on an action in which a number of us had climbed on the high walls surrounding the detention center part and made contact with imprisoned families. This presented a shocking view of what the government thinks it can present as 'family friendly'.

During the past year we have continued to campaign against the construction of the structural GGV at Kamp Zeist. This construction, which is carried out by De Vries en Verburg from Stolwijk, is now in full speed. The structural family prison will also include a prison fence with live wire and camera surveillance, within the five meter high walls, and around it with another new prison fence will be erected, also with live wire and camera surveillance.

On November 26 this year, we carried out another action at Kamp Zeist, and again activists climbed the wall. The findings regarding the location of last year were confirmed. It remains a desolate gray situation, which conveys a prison feeling on all sides, in which only the cells are replaced by simple wooden chalets.

While last year talks between us and incarcerated families were discouraged by the security, this year it was explicitly forbidden to the detained persons to talk to us, involving threaths with "consequences for the procedure" if people did it anyway. Although there has been some contact, this intimidating attitude hindered a comprehensive conversation like last year.

Hereby we send you a report from one of the activists who has been on the wall, accompanied by a link to a video shot during the action.

Last year some of you, as far as known to us, have made an effort to protest against the confinement of families in the temporary GGV. We believe it is important that the pressure will be increased to denounce the plans to commission the structural GGV during the first quarter of 2016. There is nothing child-friendly about detention, and the government should not be able to get away with continuing to lock up children under a different name set. Of course we are always willing to provide further explanations, answer questions, to deliberate or collaborate. Gladly!

Sincerely,

Anarchist Anti-deportation Group Utrecht