AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Steun de 'Zeister 7' in hoger beroep

In English: Support the 'Zeister 7' in the Court of Appeal

Op maandag 16 november dient om 14.10 uur voor het Gerechtshof in Arnhem het hoger beroep in de zaak tegen de 'Zeister 7', die afgelopen april in de bossen rond Kamp Zeist werden opgepakt op verdenking van vernieling van het hek van het detentiecentrum.
In juli werden zij in eerste aanleg veroordeeld wegens openlijke geweldpleging tegen het hek en kregen boetes, een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf en een forse schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

De zeven werden in de vroege morgen van 16 april gearresteerd, door politie-eenheden die zich in het bos ophielden. Hieraan lag een ambtsbericht van de AIVD ten grondslag. Ruim vijf dagen werden de arrestanten vastgehouden in het cellencomplex Houten. De verdenking 'openlijke geweldpleging tegen goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad', werd in die vijf dagen uitgebreid met 'deelneming aan een criminele organisatie', en daarna weer ingetrokken.

De 'Zeister 7' zijn in beroep gegaan tegen het vonnis van de politierechter die hen veroordeelde tot 30 dagen gevangenisstraf, waarvan 25 voorwaardelijk (de vijf dagen onvoorwaardelijk zijn al uitgezeten in voorarrest), 500 euro boete en het betalen van een schadevergoeding van 7000 euro. De rechter ging in het korte vonnis volledig voorbij aan de uitgebreide verweren die door advocaat Willem Jebbink naar voren waren gebracht.

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) vindt het te gek voor woorden dat de staat mensen vervolgt en veroordeelt wegens het vermeende verwijderen van een van de hekken van Fort Europa, terwijl zij zelf dagelijks de levens van vluchtelingen verziekt en op het spel zet. Terwijl er dit jaar al meer dan 3300 mensen omgekomen zijn op de Middellandse Zee bij pogingen Europa te bereiken en de hetze tegen vluchtelingen steeds verder opgevoerd wordt, loopt het OM drama te schoppen over een stukje hek.

AAGU roept op tot solidariteit met de 'Zeister 7': steun hen tijdens de zitting in Arnhem en/of help later het mogelijk opgelegde schadevergoedingsbedrag bij elkaar te krijgen. Maar bovenal verdient het schaamteloze gedrag van het OM, als onderdeel van het staande staatsbeleid van uitsluiten, opsluiten en deporteren, een duidelijk antwoord. Een antwoord in de vorm van het in verzet blijven komen tegen het dodelijke tandem van staat en kapitaal, verantwoordelijk voor (het winst maken door) geweld en ophitsing tegen vluchtelingen.

Kamp Zeist is een schandvlek voor Soesterberg, voor de collaborerende gemeenten Zeist en Soest en voor het streven naar een vrijere, eerlijkere en humanere wereld. Het daar al jaren gevestigde detentiecentrum heeft vorig jaar gezelschap gekregen van een tijdelijke gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een permanente gezinsgevangenis [zie: www.kampzeist.nl]. AAGU voert campagne tegen deze bouw; sluit je aan of voer je eigen actie: Sloop Kamp Zeist!

AAGU, 11-11-2015

Support the 'Zeister 7' in the Court of Appeal

On Monday November 16 at 2.10 PM the Court of Appeal will hear the case of the 'Zeister 7', who were arrested in the woods surrounding Kamp Zeist in April, on suspicion of destroying the fence of the detention center. In July they were convicted for public violence against the fence and were sentenced to fines, a (partially suspended) prison sentence and a large amount of payment of damages.

The seven were arrested in the early morning of April 16 by police units that were lying in the woods. An official report by the AIVD (Dutch intelligence agency) was the basis for it. The arrested people were held in the cell complex of Houten for over five days. During those five days the suspicion 'public violence against property committed in association, against fences and barbed wire', was expanded with 'taking part in a criminal organization', which was withdrawn afterward.

The 'Zeister 7' went into appeal against the verdict of the judge that sentenced them to a 30 days prison sentence, of which 25 suspended (the other five days were already spent in police custody), a 500 euro fine and payment of damages of a total of 7000 euro. In his short verdict, the judge ignored the extensive defenses of lawyer Willem Jebbink.

The Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) thinks it is ridiculous that the state prosecutes and sentences people on charges of the alleged removal of one of the fences of the Fortress of Europe, while in the meantime the state ruins and puts to risk the lives of refugees. While this year alone already more than 3300 people have died in the Mediterranean Sea in attempts to reach Europe and the smear campaign against refugees continues to increase, the prosecution makes a drama over a piece of fence.

AAGU calls for solidarity with the 'Zeister 7': support them during the court session in Arnhem and/or help get together the amount of damages to possibly be paid later on. But most of all, the shameless behavior of the Public Prosecution, as part of the current state policy of exclusion, incarceration and deportation, deserves a clear answer. An answer in the form of continuous resistance against the lethal tandem of state and capital, responsible for (making profit by) violence and incitement against refugees.

Kamp Zeist is a blemish to Soesterberg, to the collaborating municipalities of Zeist en Soest and for the pursuit of a freer, fairer and more humane world. The detention center there has been joined by a temporary prison for refugee families and unaccompanied under-age refugees. At this moment work is being done to build a permanent family prison (check: www.kampzeist.nl ). AAGU is campaigning against this construction work; join us or take action yourself: Break down Kamp Zeist!

AAGU, 11-11-2015